OSB Uygulama Yönetmeliği Değişti

OSB’lerin kuruluş, işleyiş, yer seçimi, kredilendirme gibi konularda uyacakları kuralları belirleyen Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, OSBÜK’e üye olacak OSB’lerin temsilcisi sayılarında değişikliğe gidildi. Daha geniş alana sahip OSB’lere OSBÜK’e daha çok temsilci gönderme olanağı getirildi.

Yeni düzenlemeye göre, OSB’lerin yer seçimi talebi, bakanlığa elektronik ortamda sunulacak.

Yer seçiminin kesinleşmesinden sonra, OSB sınırları dışında kalan alanların planlanması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve/veya ilgili belediye tarafından en geç bir yıl içinde yapılacak. Bununla ilgili usul ve esaslar Bakanlık ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken belirlenecek. OSB’nin genel kurul sistemine geçmesi için; 1/2 oranı aranacak.

Temsilci Sayısı Arttı

Yeni yönetmeliğe göre, OSB’ler tarafından OSBÜK’e gönderilecek temsilciler; 100 hektara kadar 1, 101-250 hektara kadar 2, 251-500 hektara kadar 3, 501-750 hektara kadar 4, 751-1000 hektara kadar 5, 1001-1500 hektara kadar 6, 1501-2000 hektara kadar 7, 2001 ve üzeri hektara kadar 8 kişi olmak üzere müteşebbis heyet, yönetim kurulu veya genel kurul üyeleri arasından seçilecek. Eski düzenlemede OSB’ler, 250 hektara kadar 1001 ve üzeri hektara kadar 5 temsilci seçebiliyordu.

Kuruluş ve Terkin

OSB yer seçimi kesinleştirilen alandaki büyükşehir belediyesi, il belediyesi, ilçe belediyesi, belde belediyesi, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na göre kurulan sanayi odası yoksa ticaret ve sanayi odası o da yoksa ticaret odası, il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı ile alanın hiçbir belediye sınırı içinde olmaması hâlinde il belediyesi, ilçe belediyeleri ile bu ilçelerdeki odalar, valilik uygun görüşüne istinaden OSB kuruluşunda yer alabilecek.

OSB kuruluşuna katılan kurum ve kuruluşların temsilcileri ve vali tarafından imzalanmış kuruluş protokolünün Bakanlıkça onaylanması ve sicile kaydı ile OSB tüzel kişilik kazanacak.

100 Bin Lira

OSB kuruluş protokolü onaylanmadan önce, OSB’nin kuruluşuna katılacak kurum ve kuruluşların, müteşebbis heyette bulunduracakları her bir temsilci için 100 bin Türk lirasından az olmamak üzere belirleyecekleri meblağı, il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı adına açılan banka hesabına yatırmaları zorunlu olacak.

OSB kuruluşunda, yer seçimi kesinleştirilen alandaki sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası, o da yoksa ticaret odasının yer alması zorunluluğu bulunacak.

Tasfiye Süreci Başlayacak

Tüzel kişilik kazanan OSB’lerden, kuruluş tarihinden itibaren altı ay içerisinde kamulaştırma işlemlerine başlayıp, iki yıl içerisinde uzlaşılamayan tüm parseller için tespit ve tescil davası açmayan veya tüm parseller için açılan davalar neticesinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10’uncu maddesinde belirtilen süreler içerisinde bedeli ödemeyen OSB’lerin tüzel kişilikleri, tasfiye süreci başlatılarak Bakanlık tarafından resen terkin edilebilecek. 

Kamu Yararı Kararı ve Kamulaştırma

Kamulaştırmaya esas kamu yararı kararı; OSB’nin tüzel kişilik kazanmasını veya ilave alan yer seçim talebinin Bakanlıkça onaylanmasını takiben alınacak müteşebbis heyet/genel kurul kararı, yer seçimi kesinleşen alan ile kadastral pafta ve OSB alanı içinde kalan parsellerin takyidat durumlarını içeren, parsel listesi ile birlikte yönetim kurulunun başvurusu üzerine Bakanlık tarafından verilecek.

Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde planlama bütünlüğünü bozmayacak şekilde kesinleşen OSB sınırları içindeki alanın etaplar halinde kamulaştırılmasını isteyebilecek ve bu doğrultuda kamu yararı kararı verebilecek.

OSB; kamulaştırma işlemlerini valilik, il özel idaresi, belediye veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına yaptırabilecek.

Genel Kurula Geçiş

 OSB’nin onaylı parselasyon planında yer alan sanayi parselleri ile hizmet ve destek alanındaki toplam parsellerin 1/2’sinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması hâlinde, genel kurul oluşum süreci başlayacak. Bu oran eski yönetmelikte 2/3 olarak uygulanıyordu.

Genel kurulda müteşebbis heyetin devamına karar verilmesi halinde 4 yılda bir seçimli; müteşebbis heyete son verilmesi halinde ise yılda bir mali, dört yılda bir seçimli genel kurul yapılacak.

Bölge Müdürüne Görev

Yeni yönetmelikte,  kendilerine verilen iş ve görevleri, kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme, genelge ve talimatlarla emirlere ve iş icaplarına uygun olarak en iyi şekilde yerine getirmekle yükümlü olan bölge müdürü ve personeli için yeni görev tanımı yapıldı. Buna göre, bölge müdürü ve personeli, bakanlığın talebi üzerine her türlü belge, defter, kayıt ve bilgileri ibraz etmek ve örneklerini noksansız, istenilen süre içerisinde ve gerçeğe uygun olarak vermek, para ve para hükmündeki evrakı göstermek, bunların sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak, yazılı bilgi taleplerini karşılamak, denetimde her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlü olacak.

Bölge müdürü ile personeli, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumlu tutulacak. Para ve para hükmündeki evrak ve senetler ile bilanço, tutanak, rapor, defter ve belgeler üzerinde işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılacak.

Kredi Faiz Desteği

Bakanlık tarafından OSB’lere kullandırılacak kredi faiz desteği ve ödenmesi hakkındaki hususlar Bakanlık ve bankalar arasında yapılacak protokollerle belirlenecek. Kredi faiz desteğinden yararlanabilmek için OSB yatırım projelerinin her biri için asgari sabit yatırım tutarı; kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için 500 bin, normal yörelerde yapılacak yatırımlar için 700 bin, gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlar için 900 bin TL olacak.

Asgari sabit yatırım tutarı kriterini karşılayan OSB yatırım projelerinin her birinde sabit yatırım tutarı karşılığı kullandırılacak krediye tahakkuk eden toplam faizin veya kâr payı miktarının yüzde 70’ine kadar olan kısmı için ödenecek faiz veya kâr payı miktarı 2 milyon  100 bin TL’yi geçemeyecek.

Duyurular

Her yıl 1 ocak tarihinden itibaren kayıtlarını yenilemeyen elektrik fen adamlarının işlemleri yapılmayacaktır..


SAYIN ABONELERİMİZİN DİKKATİNE;

EPDK Başkanlığınca yayımlanan “SON KAYNAK TARİFE DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ”e göre 01.04.2018 tarihinden itibaren çok zamanlı tarife uygulaması kaldırılacak ve tüm abonelerimize tek zamanlı tarife uygulanacaktır.
Bu hususun bilgi alınmasını rica ederiz.


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>